Decisiones que te llevaran al éxito.

0 69

Impulsar un negocio requiere de muchas tomas de decisiones sabias, en este contexto,

 a continuación te presentamos una serie de decisiones que llevan al éxito a los negocios.

Si eres emprendedor y buscas garantizar la viabilidad de tu empresa al menos un año más, debes aplicarlos ya!!! tomar buenas decisiones.

1.-Somete todas las decisiones a un filtro: tus clientes.

Las mejores decisiones que puedes tomar por tu empresa, debes tomarlas sometiendo cualquier cuestión a un mismo filtro: tus clientes.

Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate:

  • ¿Aporta valor a mis clientes?
  • ¿Van a estar dispuestos a pagar por ello?

2.- Encomienda tareas que no puedes gestionar a especialistas.

Como emprendedor, son muchas las cosas que necesilnt="ca_width[0]+'px;heil que (c:ank-styla_wididaeilidasilnualistaar por eforecialistas.<uenaript>sng>aniliomareñcualqo,asesord="menu tionsé (cargor efarisolveión, pregútrám/screfeamotastió/i>imor ello,cialisltroefalassestin> 1.-Soms="3.-Pla naar b antauada1661e tu ialisltro ​rh3> ss="do cicss="posv de quye cerrrapidezntes de Mlqo,si>ue?l é la via s a lgs.¿Van ?l éhi>1.-Soms="4.-o sobun filtro: tus ettea d mendo","naieale q/ul>do","naievsíbun filtro: tus serás que oteás ecroll>ea v="caq/ul>aonfale e de/ul>al uroys="dntes de tes qe" stylee-coumn-1">nifetps:-9220"];if-cope } -1 -1 -1-600x255 -1-if(x127 -1-Elex326 -1-1024x435 -1-32(x136 -1-64oscr2 -1-d-sx153 -1-72(x306 -1-1080x458 -1-8f(x34 -1-1280x543nifetps:-9220"];if-cope } -1 -1 -1-600x255 -1-if(x127 -1-Elex326 -1-1024x435 -1-32(x136 -1-64oscr2 -1-d-sx153 -1-72(x306 -1-1080x458 -1-8f(x34 -1-1280x543

var betterads_screen_width=document.body.clientWidth;betterads_el=document.getElementById('sjyuke-1661-913761096');i528-14h":"1002l.getBoundingClientRect().width){betterads_el_width_raw=betterads_el_width=betterads_el.getBoundingClientRect().width;}else{betterads_el_width_raw=betterads_el_width=betterads_el.offsetWidth;}var size=["125","125"];if(betterads_el_width>=728)betterads_el_width=["728","90"];else if(betterads_el_width>=468)betterads_el_width=["468","60"];else if(betterads_el_width>=336)betterads_el_width=["336","280"];else if(betterads_el_width>=300)betterads_el_width=["300","250"];else if(betterads_el_width>=250)betterads_el_width=["250","250"];else if(betterads_el_width>=200)betterads_el_width=["200","200"];else if(betterads_el_width>=180)betterads_el_width=["180","150"];if(betterads_screen_width>=1140){document.getElementById('sjyuke-1661-913761096-pla528-14h":"1002ript ts class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:'+betterads_el_wi" data-ad-client="ca-pub-0838682636044495" data-ad-slot="5555501980" >
=768&&betterads_sccreen_width<1140){document.getElementById('sjyuke-1661-913761096-pla528-14h":"1002ript ts class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:'+betterads_el_width[0]+'px;height:'+betterads_el_width[1]+'px" data-ad-client="ca-pub-0838682636044495" data-ad-slot="5222594332" >
=768&&betterads_screen_width<1019){document.getElementById('sjyuke-1661-913761096-pla528-14h":"1002ript ts class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:'+betterads_el_width[0]+'px;height:'+betterads_el_width[1]+'px" data-ad-client="ca-pub-0838682636044495" data-ad-slot="5222594332" >

Como emprendedoentry-content clearfix ]+'mpost-shtags >

/tdpost.net/focus/decisiones-aag/-exito tag-fooreferraag">#Eexito tag-fo#Éank" llevaran /div>
rantes d classrap">Sunesibir preclass=">
arrow-dth=-argVaninaoreferrprecal r po"3" /vo menun 416tido iv>
t-wrap"> pss="dorrap">arrow-out-blig>Life=opomotasl/i>-7-41sos='eferrnue teIan>lig>Life opomotasl iv>
t-wrap"> sh-t3 sh-s1tmultistabget="_blank"efea18-e-fls_1373349332_em menu-ite clapan>tdposve12-01a-toggenterabgeial-item facebh que efea18-pss=s-nes /a>">
wn.bs.rabg2-01a-clude">t-wrap">
ightbox" hr
igb-2">
i hreightbox" hr
i hreigb-2"e cla=+'m-ps://tner bf-brea hrei="con">
a /tdpost.net/wp-coni0.wp?minitent/uploads/2018/12/FOCUS-1..jpg9/03/Itps:n2iv>iv>/>
ea fa-sen0ue+t">">a bf-breae-floiv>
i href="iv/a>i hreightbox" hr
i hreigb-2"e cla=+'m-ps://tner bf-brea hrei="con">
a ue te3lnt="ca_wid018vi6tier/i>a Jeff Bezocoenh3> hombreteás r-01-01-1-86x64Decisbf-ic,"bf-ic21("bf-ic:"bf-ic/div>-01-01-1-21(x136-01-01-1-279x220-01-01-1-357x21(-01-01-1- -01-01-1iv>/>
ea fa-sen0ue+t">">a bf-breae-floa Jeff Bezocoenh3> hombreteás ri hreightbox" hr
i hreigb-2"e cla=+'m-ps://tner bf-brea hrei="con">
a ue te5 Ejn al éDefiseroiv>/>
ea fa-sen0ue+t">">a bf-breae-floi hreightbox" hr
i hreigb-2"e cla=+'m-ps://tner bf-brea hrei="con">
a ue teideas"omentari3lnlave>anilio018ve6tiril neideasoenhre de mucha="https://tdpost.net/wp-content/uploads/2018/12/FOCUS-1.-750x430.ideas-de muchg-exito tag-fo-21(x136-416a-la-transas-pomota-de-t-stideas-er-un-de muchg-ank"s,">iv>/>
ea fa-sen0ue+t">">a bf-breae-flo-416a-la-transas-pomota-de-t-stideas-er-un-de muchg-ank"s,"omentari3lnlave>anilio018ve6tiril neideasoenhre de mucha="https:st-title" itemprop="headlila3lnlave>anilio018ve6tiril neideasoenhre de mucha="httpson cl="socia/div>iv>
<_US-1/a>_bsd_efea18-e-fls_1373349332_2='{"l ry":{"aagina"e":"thxt_prec","ttps:/:4,pDel":6,prop=_cope":"rop=",p_post-t":{"rmate":"1|1|eradaage/:"ght-siout-b<}},"cope":"wp_l ry",-btn ":"P datetir::fetch_othem_efea18-_rop=s","turitot_aage/:1,"ajax_ rt"" itbstnewsl[1]+'-packtbsnp-p=50chimptbsnp-p="wi itbsnp-t1tbsnp-p1erm-handler-wrabsnp-bcrm-handler-wrabsnp-0ue+t nes /a>Regísqruiioaquíaniliorecibirl"caúlti sabnovedadNegodpou>Dedmprop=" na16="mcg-ebe
ailto: ipt t" valu="Ingruiiosuar re+csltroefacorito ele+trltricon-el" >i>3A%2F%">Sunesibir rt"" itbsc->
a ost. = book.com/sharer.php?u=http148319452453031 rel="no = bllow nor>? fa fa-sh hrei=/i>/>< x >a ost. = book.com/?text=Decisitps%3A%2F% rel="no = bllow nor>? fa fa-sh hrei=/i>< xmbero>/> lj">ost.ne-que-te-llevaran-al-exito#respond" class="post-shareline-block;widtnoni;">Cancelen_eft-r ela civ clmall>=>iv>as-p a="colnet/wp-content/uploads/201en="trant/up%2F" me>Dedmprop=" 1376dden="tas-pn-el" >Suar re+csltroefacorito ele+trltriconar srá>p datr dantes d
ea fa-sendden="t-ss="iy-que es g na16="dden="tn-el" >Del" 1376Del" ript">var "ntesutps:/];if(s45ore">>var "ntesutps:/];if(s45ore">>var "ntesutps:/];if(s45oript t" valu="Suapágina web" />>input 1376s/201en="t201okie"httns12/" na16="s/201en="t201okie"httns12/" id="sjyheckbox"ntesutpsyus='/>>s" cl as-="s/201en="t201okie"httns12/">Save my na16,mailtogodnd websfhr in -lin beow>a> fbes hidthxtome16bI"Deja tuntes" cl>>-input na16="3A%2F%"cript">3A%2F%" 1376dden="t23A%2F%"-el" > -input ript"'> nput ript""> _dden="t_nonce" na16="_dden="t_nonce" tesutps583049ed7b" />> nput ript""> >ea fa-sen_dden="t_as-p_prl>anilioreduci/ual lasm. tdpost.net/categoutton/rl>
t-wrap">>
tag.cmdpt>tag.ock;wid('t-w-gpt332"1533253429890-0');}) type="tex >i1-2"-el" >i1tent-wr1376"-el" > bst
t
trhtbox" h-1 bst
t top-shtab aagina"col-em-2a18"v>ea fa-senps="col-nes /a> sh-t3 sh-s1tm cla=+'m-p0://tdpost.net/focus/decisiones-ocusoeial-item facebh que m cla=+'m-p0://Lo Más Leído umber">l="socia/div>iv>
tag.cmdpt>tag.ock;wid('t-w-gpt332"1576763296092-0');}) type="tex >>t-wrap">Le>las-py-
d-wrent clebstloginhp="il bstloginteftethp="il"=>l-item facebgo-loginhp="il"=" fa fa-sh/span>aop-shdth=d-wrent clebstloginteftethp="ils="content-wrap">sup/a>p>Recutemobre: 8traseña.>Una: 8traseña a> srá>i>
as-p na16="lostra>Dedmprop=" >d-wrent cleloginhciel1 eftethuserna16oon nput ript""var "nna16="user_logino ap">
t-wrap">-input ript"">
las-py-
pe="tecript">var betterads_screen_h[1]+'_rop=_t" da_eens={"admin_ajax_var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/Fplugins/h[1]+'-ategot" da/js/h[1]+'-ategot" da.min.js?vem=1.5.3") type="tex >pe="teccludecript">var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/Fplugins/sgtocyherlasv/">var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/Fplugins/woodden=rce/">var betterads_screen_woodden=rce_raiams={"ajax_var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/Fplugins/woodden=rce/">var betterads_screen_wc_cart_frag166ts_raiams={"ajax_var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/Fplugins/woodden=rce/">var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/Fplugins/lazytUS-1/js/jl ry.sonar.min.js?vem=0.6.1") type="tex >pe="teccludecript">var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/FOCUS-1.-1"teground-opciminkr-">var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2est.xdea/js/dden="t-efply.min.js?vem=5.3.2") type="tex >pe="textry{!fun="col(d,l){"use sqrict" een_e=!1,o=!1;if(l.l rySele+tor)if(d.addEv826Ldivaron)e=!0;if(d.wp=d.wp||{},!d.wp.rece1veEebe)if(d.wp.rece1veEebe=fun="col(e){een_t=e'||t.tesut)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.te f(t.secret)){een_r,a,i,s,n,o=l.l rySele+torAll('iframe[/tdposs=rnofo'+t.secret+'"]'),c=l.l rySele+torAll('b1661bf-ie[/tdposs=rnofo'+t.secret+'"]');as-(m=0;r){if(1e3<(i=p.lir!ih=t.tes,10)))i=f(1;el"us){i~~i<200)i=200;a.bar=0')i}){i"lapanb<===t.messag){is,c=url=htolke-16("ae-"n,c=url=htolke-16("ae-"linked===getveAtqribcle(rce-"ninked=h=t.tes,ninentb<=sinent)1;if(-tdposolke-16ce==)d.top.'b1d/js/inked=h=t.tes}}},e)f(d.addEv826Ldivar("ismessag,f(d.wp.rece1veEebe){i!s-(n[t])=getveAtqribclee[/tdposs=r"))a=Math.spodom().toSAtqng(36).Un3Atr(2,10),r.(rc+="#?poss=rno+a,r.(etveAtqribclee[/tdposs=r",a)iv;ii||s)(e=r.clrerNode(!0))(a.removeAtqribcle(>Reebrit),r.goraitNode=c.efplaChthi(e,r)}}}}(w/Wref,);entWid)}catch(ag>a.0soinedil(ag}) type="tex >pe="tecript">var betterads_ea asy="a asy_scrrdss_js(et/catecdn.varaignalosttpsdks/OneSignalSDKin.js?vem=5.3.2") type="tex >pe="textrw/Wref.n_h[1]+US-+US('b16)e=}catch(ag>a.0soinedil(ag}) type="tex >pe="ta asy="a asy_decript">var betterads_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/FOCUS-1.-1"teground-opciminkr-">var betterads_ea asy="a asy_scrrdss_js(et/categotent/uploads/2018/12/FOCUS-1.-1"teground-opciminkr-">=fun="coa,l){"use sqrictrspan {<{elke-16p=_:=are-l)=aeAti"adt),adp=_:=are-l)=e'=fun="col(e){een_JSON.i=p.lol(;a.etocet.US-,>=fun="col,t){d(}#"o'+elke-16p=_).m-ht(me>ude)})}})}}}(jQjl );jQjl ();entWid)=c.adyexdfun="col(s " it./276844982/Ads336x280 --> \tot-wr137't-w-gpt332"1533253429890-0' line-b's_el_wi280p;/"];if:if(px;'e //pageadn>tag.cmdpt>tag.ock;wid('t-w-gpt332"1533253429890-0');}) type="tex > \tot-wr137't-w-gpt332"1436082839890-0' line-b's_el_i 600p;/"];if 600px;'e //pageadn>tag.cmdpt>tag.ock;wid('t-w-gpt332"1436082839890-0');}) type="tex >" >d-wr13s.01oksh-nooncep rol6bas="co%" ap"> anilasegur{ee al d/mos la mejoeeexperiig>Lifal itusu&qFpol" /ca-cl2/rl>Polí /ca;hei/rl>/>pe="tecst.ns/98694eamcrea asytecclu>) type="t